SÖZEL SUNUMLAR
Sözel Bildiri Sunum Kuralları
  • Her sözel sunum için toplam 15 dakika süre ayrılmıştır. Sözel sunumlar 10 dakika sürecek şekilde hazırlanmalıdır. Sunum sonunda 5 dakikalık soru-cevap süresi olacaktır.
  • Programın aksamadan gerçekleştirilebilmesi için sunum süresine azami düzeyde dikkat edilmesi gerekmektedir.
  • Sözel sunumlar Türkçe veya İngilizce olarak yapılabilecektir.
Sözel Sunum Programı
21.10.2022, Cuma – 13:30-15:00

Salon A – Sözel Sunumlar 1: Sinir Sistemi Hastalıkları ve Tedavi Yaklaşımları
Başkanlar: Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Prof. Dr. Yasemin Gürsoy-Özdemir

O-01

Oksidatif stres metabolizmasının merkezi sinir sistemi üzerindeki etkilerinin ALS hastalığının semptom öncesi ve semptom sonrası dönemlerindeki rolü

Duygu Aydemir

O-02

Valproik asit ile indüklenen otizm modelinde mitokondriyal dinamiklerin gelişimsel süreçte incelenmesi

Samed Özer

O-03

Lipopolisakkarit ile indüklenmiş fare sepsis modelinde astrosit kökenli FABP7’nin kan-beyin bariyeri bütünlüğü üzerindeki rolü

Deniz Altunsu

O-04

İndirgenmiş folat taşıyıcısı 1 kan-beyin bariyeri bütünlüğünü düzenlemektedir.

Gökçe Gürler

O-05

Nöroinflamasyon kaynaklı sinir doku hasarı için biyoaktif ilaç taşıma sistemleri

Özgül Gök

O-06

Anoreksiya nervoza tanısı olan ergenlerde gıda görüntülerine görsel dikkatin dinamik değişiklikleri: Bir göz izleme çalışması

Elif Akçay

Salon B – Sözel Sunumlar 2: Davranış ve Bilişsel Sinirbilim, Nörogörüntüleme
Başkanlar:  Prof. Dr. Görsev Yener, Prof. Dr. Bahar Güntekin

O-07

Stres ve belirsiz durumlarda karar verme: Üst düzey bilişsel işlevler, deri iletkenlik yanıtı ve kişilik özelliklerinin rolü

Selin Yılmaz

O-08

Çalışma belleği kapasitesi yüksek ve düşük bireylerin WCST performansı açısından karşılaştırılması

Hasibe Arıcan Süren

O-09

Duygu içerikli işitsel uyaranların görsel bellek performansı ve karar verme süreçleri üzerine etkisi

Suat Merve Mavral

O-10

Obsesif kompülsif bozukluk hastalalarında karar verme stratejisinin fNIRS kullanılarak incelenmesi

Aykut Eken

O-11

PASAT testi sırasında bilişsel yorgunluk: Bir işlevsel yakın kızılötesi spektroskopisi ön çalışması

Fulya Tuzcu

O-12

Beynin intrensek bağlantısallık ağlarının çalışma belleği sürecindeki rolleri

Elif Kurt

Salon C – Sözel Sunumlar 3: Moleküler ve Hücresel Sinirbilim
Başkanlar:  Prof. Dr. Uğur Özbek, Doç. Dr. Kaya Bilgüvar

O-13

Akut hipoksik ventilatuvar cevap oluşumunda ibuprofen uygulamasının TGF-β1 üzerine etkisi

Hasan Salkın

O-14

Akut aralıklı hipoksiye maruz bırakılan sıçanlarda COX-2 inhibisyonunun uzun süreli fasilitasyon üzerine etkisi

Bengisu Arslantaş

O-15

Sıçanlarda LGI1 antikorunun intraserebroventriküler uygulanması ile artan nöbet şiddeti ve bozulan bellek işlevi

Selen Soylu

O-16

MuSK myasthenia gravis fare modelinde {KCNS3} ve {FCRLB} genlerinin susturulması

Gizem Koral

O-17

Kainik asite bağlı hücresel eksitotoksisite modelinde HSF1 (Heat Shock Factor 1) kompleksinin aktivasyonunun araştırılması

Ayşenur Akkulak

O-18

Düşük yoğunluklu darbeli ultrases ve withaferin A’nın diyabetik nöropatideki terapötik etkinlikleri

Özlem Bozkurt Girit

 

22.10.2022, Cumartesi – 14:40-16:40

Salon A – Sözel Sunumlar 4: Sinir Sistemi Hastalıkları ve Tedavi Yaklaşımları
Başkanlar: Prof. Dr. Nevzat Kahveci, Prof. Dr. Gizem Dönmez Yalçın

O-19

Genetik absans epilepsili ve epileptik olmayan sıçanlarda nigrostriatal yolak dejenerasyonunun kalretinin immunoreaktivitesi üzerine etkisi

Özlem Kirazlı

O-20

Sıçanlarda lityum-pilokarpin ile oluşturulan temporal lob epilepsisi modelinde liraglutid'in NLRP3 inflamazom aktivasyonu ve bilişsel-davranışsal değişiklikler üzerindeki etkileri

Fatma Merve Antmen

O-21

Oreksin-2 reseptör agonistinin absans epilepsili sıçanda görülen diken-ve-dalga deşarjlarına etkisi

Aylin Toplu

O-22

Deneysel epilepsi modelinde traneksamik asitin GABA reseptörleri ile etkileşimi

Uğur Aykın

O-23

Deneysel status epileptikusta klonazepamın ikinci basamak antiepileptik ilaçlarla etkileşimi

Cumaali Demirtaş

O-24

İrisin epileptik nöbete bağlı oksidatif beyin hasarını azaltır ve belleği iyileştirir.

Tuğçe Akgün

O-25

West sendromunda periferik kan hücrelerinin dağılımının tedaviye yanıt ile ilişkisi

Selen Soylu

O-26

Anti-NMDA reseptör ensefalit sıçan modelinde epileptojenik ve davranışsal özelliklerin değerlendirilmesi

Şura Akat Pişkin

Salon B – Sözel Sunumlar 5: Nörogörüntüleme, Davranış ve Bilişsel Sinirbilim
Başkanlar: Doç. Dr. Evrim Gülbetekin, Dr. Öğr. Üyesi Hasan Onur Keleş

O-27

Somatoduyusal haritanın beyindeki yapılanmasında ontogeninin rolü

Evrim Gülbetekin

O-28

Alzheimer hastalığında APOE polimorfizminin bilişsel bozulma paterni ve kortikal atrofi ile ilişkisi

Hansa Şentürk

O-29

Alzheimer hastalığında konfabulasyonun bilişsel bozukluk modeli ve kortikal atrofi ile ilişkisi

Senanur Akbaş

O-30

Demans öncesi Alzheimer hastalığı sürekliliğinde prospektif bellekle ilişkili dinlenim durumu fonksiyonel bağlantısallığının BOS amiloid düzeyleriyle ilişkisi

Gülcan Öztürk

O-31

MRI temelli Alzheimer demansı ve sağlıklı sınıflandırma algoritmalarının karşılaştırılması

Mesut Canlı

O-32

Parkinson hastalığında tohum temelli fonksiyonel bağlantısallık değişimleri

Ani Kıçik

O-33

Parkinson hastalığı sürecindeki kognitif bozulmanın dinlenim durumu fMRG'de fALFF ile değerlendirilmesi

Onurhan Karatay

O-34

Sol meziyal temporal lob epilepsili olgularda transkranyal doğru akım uyarımının dinlenim durumu ağ bağlantısallığına etkisi

Zeynep Küçük

Salon C – Sözel Sunumlar 6: Davranış ve Bilişsel Sinirbilim

Başkanlar: Prof. Dr. Aslı Demirtaş-Tatlıdede, Dr. Öğr. Üyesi Sinem Burcu Erdoğan

O-35

Sağlıklı bireylerde duygusal içerikli uyaranlara karşı yaklaşma-kaçınma davranışının tekrarlayan transkraniyal manyetik uyarım (tTMU) ile modülasyonu

Bernis Sütçübaşı

O-36

Afektif sinirbilim kişilik ölçeği kısa formu'nun (ASKÖ-KF) Türkçe versiyonunun geliştirilmesi ve ölçeğin beş faktör kişilik kuramı ile ilişkisinin araştırılması

Nehir Uçar

O-37

Emosyonel prozodi algısında yaş, cinsiyet, dil ve bilişsel işlevlerin yordama güçlerinin incelenmesi

Cansu Yıldırım

O-38

Kannabis bağımlılığında adenozin A2A reseptörlerinin anksiyete benzeri davranış üzerine etkisi

Burçin Ün

O-39

Pioglitazonun sıçan sosyal izolasyon stres modelinde kognitif ve anksiyete-benzeri davranışlar üzerindeki etkileri

Gülşen Çelebi

O-40

Psikososyal stres aralık zamanlama performansını artırır.

Güvem Gümüş-Akay

O-41

Dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda nöro-geribildirim uygulamasına bağlı davranış değişikliklerinin Wechsler çocuklar için zekâ ölçeği ile araştırılması: Randomize tek kör ön çalışma

Rukiye Ölçüoğlu

0-42

Qualia'nın nörobilimsel olarak tanımlanması

Gürkan Sinan Yaşar

 

23.10.2022, Pazar – 09:00-11:00

Salon A – Sözel sunumlar 7: Moleküler ve Hücresel Sinirbilim
Başkanlar: Prof. Dr. Eda Tahir Turanlı, Doç. Dr. Güvem Gümüş Akay

O-43

Amiloid beta peptidinin mitokondrial RNA'lar ile etkileşiminin araştırılması

Zuhal Yurttaş

O-44

Amiloid fibril yapısında alfa sinükleinin hücre içi taşınımı ve hücre dışına salınımında ısı şoku proteinlerinin rolleri

Tugay Çamoğlu

O-45

Linalool'ün diyabetik sıçanların serebellumları üzerindeki doz bağımlı morfolojik etkileri

Merve Nur Ermez

O-46

Yüksek yağlı beslenmenin çeşitli diyet rejimleri ve ilaç tedavileriyle etkileşimi zebra balıklarında {Danio rerio} beyni yaşa bağlı bir şekilde etkiler.

Narin Ilgım Ardıç-Avcı

O-47

Sıçanlarda kalori kısıtlamasının kronik öngörülemeyen hafif şiddetli stres modelinde etkilerinin incelenmesi

Esra Fidan Karamaden

O-48

Ketojenik diyet uygulanmış genetik absans epilepsili sıçanlarda farklılaşan proteom paterni

Aslıhan Günel

O-49

Geçirilmiş EBV enfeksiyonlu MS, NMOSD ve PTS hastalarında flotillin ve NfL düzeylerinin incelenmesi

Bihter Gökçe Bozat

O-50

Gestasyonel diyabetli annelerin term doğan bebeklerinde erken dönem spontan hareketler

Bilge Nur Yardımcı Lokmanoğlu

Salon B – Sözel Sunumlar 8: Sinir Sistemi Hastalıkları ve Tedavi Yaklaşımları
Başkanlar: Doç. Dr. Ayça Erşen Danyeli, Doç. Dr. Nurcan Orhan

O-51

Migren hastalarında işitsel temporal diskriminasyon eşiklerinin değerlendirilmesi

Ozan Gökdoğan

O-52

Epizodik migren tanılı bireyler ve sağlıklı gönüllülerde interoseptif keskinliğin incelenmesi

Serkan Aksu

O-53

Kolinerjik modülasyonun nitrogliserin ile oluşturulan migren sıçan modelinde etkileri ve mekanizmaları

Erkan Kılınç

O-54

Üridinin analjezik etkisinde kolinerjik reseptörlerin rolü

Ayşen Çakır

O-55

Trigeminal nevralji ağrı tedavisinde karbamazepin dozunu verapamil ile düşürmek mümkün mü?

Havva Demir

O-56

Agmatinin metotreksat ile indüklenmiş periferal nöropatide oluşan sinir hasarını azaltmadaki rolü

Hatice Fulya Yılmaz

O-57

Rotenon ile indüklenmiş Parkinson hastalığı modelinde metilglioksalin hastalığın patogenezine etkisi

Yekta Çulpan

O-58

Parkinson hastalarında bilişsel bozukluğun tükürükte entegre metaproteogenomik analizle incelenmesi

Muzaffer Arıkan

Salon C – Sözel Sunumlar 9: Nöral Ağlar ve Hesaplamalı Sinirbilim, Davranış ve Bilişsel Sinirbilim
Başkanlar: Doç. Dr. Tolga Esat Özkurt, Dr. Öğr. Üyesi Aykut Eken

O-59

Parkinson hastalığı yerel alan potansiyellerinin zaman–frekans karakterinin Wilson–Cowan modeli

Rahmi Elibol

O-60

Kortikal bölgenin elektriksel uyartımı için çok ölçekli hesaplamalı bir model

Mahmut Emin Çelik

O-61

Nöropsikiyatrik bozuklukların tanımlanması için fNIRS tabanlı BBA sistemi

Gülnaz Yükselen

O-62

Beyin bilgisayar arayüzünün derin öğrenme başarımını uzaysal spektral ayrıştırma ile iyileştirmek

Zafer İşcan

O-63

Laparoskopik cerrahi eğitiminde motor öğrenme ve zihinsel iş yükünün çoklu yaklaşım ile değerlendirilmesi

Kübranur Kara Baştürk

O-64

Bir beyin-makine arayüzünün serbestçe hareket eden sıçanlar tarafından tek boyutlu iki hedefe uzanma görevinde kontrolü

Mehmet Kocatürk

O-65

Zebra balıklarında duyusal entegrasyon dinamiklerinin araştırılması için özgün bir deney düzeneği

Orhun Koç

O-66

Zayıf elektrik balıklarında duyusal entegrasyon sırasında duyu ağırlıklandırılmasının incelenmesi

Alp Demirel

 

23.10.2022, Pazar – 14:45-16:45

Salon A – Sözel Sunumlar 10: Davranış ve Bilişsel Sinirbilim
Başkanlar: Doç. Dr. Güneş Ünal, Dr. Öğr. Üyesi Gökçer Eskikurt

O-67

Sürekli dikkat sırasında yavaş EEG dalga salınımları 

Zehra Ülgen

O-68

İleri yaşlılarda hareket dönüşümü sırasındaki oksipital bağlantısallığın azalması

Kurtuluş Mert Küçük

O-69

Tümdengelimli ve olasılıksal akıl yürütmede olaya ilişkin delta ve teta osilasyonlarının incelenmesi

Emir Faruk Sevim

O-70

24 saat uyku yoksunluğu sonrası çalışma belleğine ilişkin beyin salınımlarının incelenmesi

Harun Yırıkoğulları

O-71

Perspektif algısı olan el görsellerinin ayırt edilmesi sırasındaki olaya ilişkin delta yanıtları

Burcu Dilek

O-72

İki taraflı dokunsal uyaranın bellek ve elektrofizyolojik beyin aktivitesi üzerindeki modülasyonu

Anıl Berk Delikaya

O-73

Stroop testinde proaktif inhibitör kontrolün belirteci olarak mu aktivitesi

Mehmet Ergen

O-74

Kekemelikte el ve ayak hareketlerinin konuşmanın motor planlamasına etkisinin negatif bağıl değişim ile belirlenmesi

Özlem Öge Daşdöğen

Salon B – Sözel Sunumlar 11: Nörogörüntüleme ve Nöromikroskopi,  Davranış ve Bilişsel Sinirbilim
Başkanlar: Prof. Dr. Ata Akın, Dr. Öğr. Üyesi Ali Bayram

O-75

İnsan beyin konnektomunda interhemisferik asimetri: difüzyon traktografi ile assosiasyon traktlarının kantitatif analizi

Beyazıt KAYAOĞLU

O-76

Meyve sineğinde mantar gövdesi için konfokal mikroskopi görüntü sınıflandırması

Maral Dicle Maral

O-77

Dinlenme durumu fNIRS ve makine öğrenimi tabanlı zindelik değerlendirmesi

Bora Mert Şahin

O-78

Dikkat ağlarının bilişsel, duysal ve motor modüller arasında bütünleştirici konumu

Hüden Neşe

O-79

Farklı protokollerde uygulanan gaz manipülasyonlu fonksiyonel MR çekimlerinde kardiyak sinyalin etkisinin karşılaştırılması

Ali Bayram

O-80

Uzay, zaman ve sayı algısıyla ilgili nöral ağların ilişkisi: Nörogörüntüleme çalışmalarının meta-analizi

Hazal Şimşek Ünver

O-81

Saniye düzeyindeki zaman ayrımında çelişkinin rolü üzerine bir inceleme

Hayriye Aktaş-Dinçer

O-82

Çalışma belleği görevi sırasındaki beyin hemodinamik yanıtlarının depresyon puanıyla ilişkisi

Özge Keleş

Salon C – Sözel Sunumlar 12: Sinir Sistemi Hastalıkları ve Tedavi Yaklaşımları, Davranış ve Bilişsel Sinirbilim
Başkanlar: Prof. Dr. Müge Yemişçi Özkan, Doç. Dr. Nihan Çarçak Yılmaz

O-83

Pulslu elektromanyetik alanın NMDA reseptörü üzerinden kognitif fonksiyonlara etkisinin incelenmesi

Murat Korkmaz

O-84

Latent toxoplasma gondii enfeksiyonun duygudurum bozukluğu olan hastalıklarda intihar davranışı ile ilişkisi

Ersel Bulu

O-85

İnmeli bireylerin üç bilişsel değerlendirme aracına ait performansları arasındaki ilişkinin belirlenmesi

Aleyna Uçar

O-86

Oxford bilişsel tarama testinin Türkçe'ye uyarlanması: İnmeli bireylerde geçerlik ve güvenirlik çalışması

Özlem Oğuz

O-87

Afazide üye yapısının işlemlenmesi: Bir göz-izleme çalışması

Özgür Aydın

O-88

Okuma yazma yönünün pseudoneglect olgusu üzerindeki etkisi

Elmas Gülcan Atalar

O-90

Aşı kararsızlığı ve belirsizlik altında karar verme

Ahmet Fatih Sarıkaya